Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva kupujúceho a povinnosti predávajúceho Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. (ďalej len ŠEVT a.s.) so sídlom Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131, IČ DPH: SK2020295860, zapísaná v obchodnom registri 1. 9. 1992, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 464/B ) pri objednaní a dodaní tovarov a softvérových služieb nachádzajúcich sa a ponúkaných v elektronickom katalógu sevtkatalog.sk.
 2. Všetky vzťahy medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Obchodný vzťah medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle zmluvných strán. Realizáciou obchodu kupujúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Čl. 2 Definícia základných používaných pojmov

 1. ŠEVT KATALÓG je internetový obchod spoločnosti ŠEVT a.s. umiestnený na elektronickom portáli sevtkatalog.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru a služieb.
 2. ŠEVT KATALÓG určený len pre podnikateľské subjekty organizácie, ktoré majú pridelené platné IČO.
 3. Prihlásením sa rozumie použitie zákazníckej karty ŠEVT a.s., ktorá je jedinečným bezpečnostným predmetom pre vstup do internetového obchodu ŠEVT KATALÓG prevádzkovaný na sevtkatalog.sk.
 4. Zákaznícku kartu pre nakupovanie v internetovom obchode ŠEVT KATALÓG môže získať každý zákazník, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 2. Čl. 2  a vyplní registračný formulár (žiadosť o vydanie zákazníckej karty; ďalej len Formulár). Formulár obsahuje povinné údaje, ktoré sú označované a ich vyplnenie je pre úspešné registrovanie nevyhnutné.
 5. Kupujúcim je osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 2. Čl. 2, prejavila slobodnú vôľu a záujem nakupovať tovary a služby na elektronickom portáli sevtkatalog.sk a prostredníctvom tohto obchodu odoslala záväznú objednávku spoločnosti ŠEVT a.s.
 6. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci základné identifikačné údaje kupujúceho alebo osoby oprávnenej nakupovať ponúkané tovary a služby, označenie objednávaných produktov a služieb, kúpnu cenu bez DPH a kúpnu cenu s DPH, označenie produktu alebo služby číslom a názvom, miesto dodania tovaru, objednané množstvo tovaru.
 7. Cenník je aktuálny platný prehľad cien produktov a služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi dodávateľom a kupujúcim za plnenia dodávateľa.
 8. Tovary, ktoré sú ponúkané prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na elektronickom portáli sevtkatalog.sk sú akýkoľvek typizované tovary špecifikované a ponúkaný v ŠEVT KATALÓGU, označený názvom a objednávkovým číslom alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v internetovom obchode ŠEVT KATALÓG.
 9. Súčasťou služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického obchodu umiestnenom na portáli sevtkatalog.sk môžu byť aj softvérové služby eTlačivá (elektronické tlačivá), eŠkola (databázová aplikácia), eRozvrhy (tvorba rozvrhov a suplovania) a služba Škola na webe, inými slovami Komplexná školská agenda, kreditná alebo paušálna licencia.
 10. Miesto dodania tovaru je adresa (sídlo), ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
 11. Aktuálna ponuka produktov a služieb je ponuka zverejnená na elektronickom portáli www.sevtkatalog.sk.  Všetky zmeny aktuálnej ponuky (názov, označenie služby a tovaru, cena) sú účinné zverejnením na elektronickom portáli www.sevtkatalog.sk.

Čl. 3 Spôsob objednávania

 1. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na elektronickom portáli sevtkatalog.sk a jej odoslaním.
 2. Primárnym spôsobom objednávania produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou ŠEVT a.s. na elektronickom portáli sevtkatalog.sk je elektronická objednávka zasielaná na kontaktné adresy spoločnosti ŠEVT a.s. uvedené na elektronickom portáli www.sevtkatalog.sk, na reklamných materiáloch alebo na ostatných webových sídlach prevádzkovaných spoločnosťou ŠEVT a.s.
 3. Sekundárnym spôsobom objednávania produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou ŠEVT a.s. na elektronickom portáli sevtkatalog.sk je odoslanie objednávky poštou na adresu sídla spoločnosti ŠEVT a.s., faxom alebo emailom.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky spolu s jeho identifikačnými údajmi vyhlasuje, že:
 5. všetky uvádzané údaje a informácie sú pravdivé
 6. bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy
 7. bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami a slobodne a plne s nimi súhlasí
 8. udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a bol riadne oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa  28 – 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 4 Cenníky, ceny produktov a služieb a ich platnosť

 1. Cena za tovary alebo služby poskytnuté dodávateľom na základe objednávky kupujúceho je stanovená vo výške podľa cenníka dohodnutého medzi stranami.
 2. Vystavením objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané tovary alebo služby vo výške podľa cenníka platného v dobe vystavenia tejto objednávky.
 3. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo na poskytnutie akciových cien a zliav na vybrané tovary a služby a definovanie obdobia, kedy bude takéto akciové ceny a zľavy poskytovať.

Čl. 5 Dodanie produktov a služieb

 1. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby kupujúcemu sa považuje deň, keď je fakturovaná cena pripísaná na bankový účet spoločnosti ŠEVT a.s.
 2. Expedícia tovaru alebo služieb je spravidla 2 – 14 pracovných dní a závisí od skutočnosti či má dodávateľ objednaný tovar skladom alebo ide o tovar na objednávku.
 3. Spoločnosť ŠEVT a.s. sa zaväzuje dodať objednaný tovar podľa dohody s kupujúcim.
 4. Sprievodné doklady sú súčasťou dodávky tovaru.

Čl. 6 Spôsob dopravy. Prepravné, balné a manipulačný poplatok.

 1. Zásielka na adresu kupujúceho zasielaná kuriérskou spoločnosťou:
 1. Osobné vyzdvihnutie v predajniach ŠEVT a.s. na celom území SR je spoplatnené sumou 1,80 € s DPH pri  platbe v hotovosti na pokladni, prípadne platbe vopred na predfaktúru. Tovar si zákazník musí vyzdvihnúť v lehote do 14 dní od doručenia informácie že svoju objednávku má nachystanú k odberu, po tejto lehote bude tovar zaslaný späť do centrálneho skladu a nebude ho možné odobrať.
 2. Zákazník berie na vedomie, že ku všetkým objednávkam produktov a služieb v celkovej hodnote 9,00 € s DPH a menej bude automaticky účtovaný manipulačný poplatok vo výške 3,30 € s DPH.

Čl. 7 Platobné podmienky

 1. Cena za tovary a poskytované služby (licencie) je splatná do dátumu, ktorý je uvedený na daňovom doklade.
 2. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje vlastnícke právo k predaným tovarom a službám až do zaplatenia celej ceny uvádzanej na daňovom doklade.

Čl. 8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovych priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.
 3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.  3 Zákona č.102/2014
 4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára (stiahnuť tu: poučenieformulár), ktorého podobu určí dodávateľ a jeho vzor umiestni na internetovej stránke dodávateľa alebo oň môže Zákazník požiadať na jednotlivých odberných miestach.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava.
 6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim alebo v hotovosti pri osobnom vrátení tovaru na danej predajni na ktorej bol zakúpený.
 7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 8. Za náklady, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku dodávateľa, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 9. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4. a 5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.
 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Čl. 9 Záručná doba

 1. Spoločnosť ŠEVT a.s. poskytuje na dodané tovary a služby záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov.

Čl. 8 Reklamácie

 1. Zodpovednosť za chyby dodaných služieb a postup pri ich riešení je ustanovená reklamačným poriadkom pre elektronický portál sevtkatalog.sk.
 2. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovarov a služieb  v rámci elektronického portálu sevtkatalog.sk.
 2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou ŠEVT a.s. a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich časti vylúčené.
 3. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 7. novembra 2016.

Čl. 10 Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prievozská 32 827 99 Bratislava 215 Tel.: 02/58 272 130 – 3

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Prehliadaním tohoto webu týmto udeľujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti Rozumiem